WGC Wel en Wee

Over ons

Ons wijkgezondheidscentrum Wel en wee vzw is een groepspraktijk van huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Wij staan open voor de inwoners van een welomschreven werkgebied in Mechelen.

Het wijkgezondheidscentrum heeft als doel om voor alle bewoners in haar werkgebied gezondheidszorgen aan te bieden. Daarbij willen we zorgen voor:

  • Laagdrempelige toegang tot zorg
  • Zorg met veel aandacht voor kwaliteit
  • Meerdere zorgverleners: artsen, kinesisten, verplegers, maatschappelijk werker en psycholoog
  • Benadering van iedere zieke als persoon
  • Aandacht voor behoud van gezondheid en het voorkomen van ziekte
  • Het betrekken van bewoners en verschillende organisaties uit wijk of stad.

Ontstaan

In Mechelen werden er eind jaren 1990 en beginjaren 2000 heel wat signalen uitgestuurd van mensen die meldden dat er in de stad een zeer beperkt laagdrempelig aanbod eerstelijnsgezondheidszorg was. Het derdebetalerssysteem werd binnen de eerstelijnsgezondheidszorg bijna niet toegepast. De groeiende groep mensen met een beperkt inkomen dreigde voor deze zorgen uit de boot te vallen omdat zij die niet konden betalen.

Op dat ogenblik was er nood aan een goede en betaalbare gezondheidszorg met oog voor de problematiek rondom de patiënt, vooral binnen de armoedeproblematiek.

Op vraag van de armoedebewegingen in Mechelen hebben een aantal organisaties en vrijwilligers in november 2005 de handen in elkaar geslagen en een vzw opgericht met als doelstelling een wijkgezondheidscentrum in het Mechelse op te richten. In 2006 werden de nodige voorbereidingen getroffen en het wijkgezondheidscentrum ging open op 15 maart 2007.

Sinds 2007 groeide het centrum jaar na jaar. Momenteel zijn er ongeveer 2500 patiënten die naar Wel en Wee komen voor eerstelijnsgezondheidszorg.

Visie en missie

Wij zijn een organisatie die openstaat voor iedereen en streven naar een toegankelijke en kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg met extra aandacht voor diegenen die zich in een socio-economisch kwetsbare positie bevinden. Met de oprichting van het wijkgezondheidscentrum willen we tegemoetkomen aan de vraag naar een meer toegankelijke gezondheidszorg die aandacht heeft voor de lichamelijke, sociale en gemeenschapsgebonden problemen van de bewoners van Mechelen. We willen zowel ziekten voorkomen als gezondheid bevorderen.

We werken met het forfaitaire betalingssysteem: patiënten worden lid van het centrum en hebben toegang tot de consultaties huisartsengeneeskunde, verpleegkunde en kinesitherapie. Hiervoor moeten ze niet betalen. Zo zijn we toegankelijk voor iedereen en aan dezelfde voorwaarden. Dankzij de erkenning door het RIZIV ontvangt ons centrum op basis van het aantal ingeschreven patiënten een vaste vergoeding.

Iedere patiënt heeft recht op ‘zorg op maat’. Omdat we werken met een multidisciplinair team dat bestaat uit huisartsgeneeskunde, kinesitherapie, verpleging, psycholoog en maatschappelijk werk kunnen we integrale zorg aanbieden. Naast het verzorgende hebben we daarbij aandacht voor psychische en sociale problemen. Dit houdt ook in dat we patiënten overleg organiseren binnen ons zorgteam.

Daarnaast is er omkadering door en ondersteuning van administratieve medewerkers, onthaalmedewerkers, vrijwilligers, een zorgcoördinator en een coördinator.

Voorkomen van ziekte en bevorderen van gezondheid vormen een belangrijk onderdeel van onze werking. Het betekent dat we, naast het behandelen van aandoeningen, ons ook bezig houden met het voorkomen van ziektes en het ondersteunen van mensen om greep te krijgen op de aandachtspunten die een invloed hebben op hun gezondheid.

Informatie in kader van deze projecten vindt u terug op deze pagina.

Gemeenschapsgerichte werking is een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Het houdt in dat we ons niet enkel richten tot het individu maar ook tot ‘de gemeenschap’. Door een actief gezondheidsbeleid naar de wijk of regio willen we in samenwerking met andere partners, de gezondheidsnoden en behoeften alsook voorwaarden in kaart brengen en hieraan tegemoet komen.

Vereniging van Wijkgezondheidscentra

Het wijkgezondheidscentrum is lid van de vereniging van wijkgezondheidscentra. Deze vereniging zorgt voor ondersteuning, belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de wijkgezondheidscentra. Op deze manier kan Wel en Wee ook samenwerken met de andere wijkgezondheidscentra.